Bebegimveben.com websitesi kullanıcıların Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma metni

Bebegimveben.com web sitesi Sanofi Group’a bağlı Sanofi Pasteur şirketine ait olup, onun tarafından işletilmektedir. Bebegimveben.com olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sanofi İlaç”), Sanofi Pasteur Aşı Ticaret Anonim Şirketi ("Sanofi Pasteur") ve Sanofi Sağlık Ürünleri Limited Şirketi ("Sanofi Sağlık") (Sanofi İlaç, Sanofi Pasteur ve Sanofi Sağlık bundan sonra birlikte "Sanofi" olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Sanofi topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, Sanofi, Mevzuat’a uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel verilerinizin Sanofi tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik verileriniz (isim, soyadı, cinsiyet)
 • İletişim verileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, şehir bilgisi)
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Şüpheli yan etki bildirimi
 • Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi)
 • Diğer: Tercihleriniz, çalıştığınız kurum verisi
 • Talep/Şikayet Yönetim Bilgisi: Ürün Güvenliği, Kalite, Medikal Enformasyon, vb. işlemlerin icrası esnasında alınan her türlü kişisel veri ile Sanofi’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin veriler.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması”, “meşru menfaatlerimiz kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlememizin zorunlu olması” “Kamu sağlığının” ve 28. Madde kapsamında “kamu güvenliğinin korunması” hallerinden birinin veya bir kaçının varlığı halinde veya bu hallerden birine girmemesi durumunda açık rızanızın varlığı dahilinde, Sanofi tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Kişisel verileriniz gönderdiğiniz mesaj içeriğindeki soru, talep, şikayet ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması (yan etki bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi, ürün, kalite, şikayet bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi, medikal bilgi taleplerinin toplanması ve değerlendirilmesi, sponsorluk/reklam taleplerinin toplanması, sosyal sorumluluk taleplerinin toplanması) ve talepleriniz cevaplandırmak amacıyla sizinle iletişim kurulması,
 • İlgili Mevzuat kapsamında bakanlık ve/veya kurum bildirimlerinin yapılması,
 • Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,
 • Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • İnternet sitelerimizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,
 • İstatistiksel ve/veya bilimsel amaçlı kullanımı,
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Tanıtım Kılavuzu çerçevesinde, ilgili kurumlara bildirimlerin yapılması,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,
 • Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek

Kişisel verilerinizi veya demografik bilgilerinizi analiz ve segmentasyon çalışmalarımız için kullanabiliriz. Bu şekilde size sağladığımız ürün ve hizmetleri sürekli olarak iyileştirebilir, kişiselleştirebilir, özelleştirebilir ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabiliriz. Web sitemiz üzerinden elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, dış kaynaklardan veya üçüncü taraflardan elde ettiğimiz verilerle birleştirebilir, güncelleyebilir veya farklı şekillerde genişletebiliriz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığı ile ya da “İletişim ” sayfamızda bulunan formu doldurup göndermeniz halinde e-posta, çevrimiçi iletişim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, SAP, vb.) üzerinden veya diğer otomatik yöntemlerle veya Mevzuat’a aykırı olmamak kaydıyla Sanofi’nin sözleşmesel ilişkide olduğu tedarikçilerinden alınarak Sanofi tarafından Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Sanofi tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve açık rızanız dahilinde, Sanofi tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, Sanofi’nin yurtdışında mukim grup şirketlerine (grup şirketlerine ilişkin detaylı listeyi https://www.sanofi.com/en/directory adresinden temin edebilirsiniz ) ve bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.

Sanofi tarafından, ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, kişisel verileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilmektedir.

Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, şirketler, iştirakler, ürünler veya öz varlıklar satın alabilir ya da satabiliriz. Bu tür işlemlerde genellikle müşteri bilgileri gibi kişisel veri içeren bilgiler de işin devredilen öz varlıklarından biridir. Sanofi’nin şirket evliliği, bir başka şirket tarafından ele geçirilmesi veya satılması ya da ürünlerinin veya öz varlıklarının tümünün ya da bir kısmının satılması gibi herhangi bir iş geçişi durumunda, sizin kişisel verileriniz de büyük bir olasılıkla devredilecektir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, size ait kişisel verilerin kontrolü açısından sizi mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla haberdar edeceğiz. Size bilgi verildiği zaman, size ait kişisel verilerin ürün bilgileri, araştırmalar, promosyonlar, indirimler ve yasal olarak geçerliği olan diğer iş iletişimleri gibi ikincil amaçlarla kullanılması için izninizi almak üzere size açık seçenekler sunulacaktır.

Sanofi, ayrıca, kümüle (toplu) istatistiklerini, kişisel veri içermeyecek şekilde iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

Sanofi, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Sanofi Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Sanofi tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Bildirim

Sanofi’nin kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Sanofi, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzniniz ve Açık Rızanız

Sanofi, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, başvurularınızı buradan ulaşabileceğiniz Sanofi KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak ve çıktısını alarak Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193 Şişli/İstanbul başvuru adresine zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde veya consent-tr@sanofi.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak Sanofi’ye iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Veri sorumlusuna başvurusu hakkında bilgilendirme detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için Sanofi SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Sanofi, SSL teknolojisini uyguluyor olsa da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Çerezler

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyalar olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır. Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız.

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki "Yardım" kısmından "çerezler" seçeneğini arayın.

Web Hat Kesintisi İletileri

Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte "piksel etiketleri" (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Sanofi de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Sanofi, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

"Tıklama akışı" ya da "tıklama akışı verileri" bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz; özellikle Sanofi web sitesi dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Bazı e-posta mesajlarımızda, Sanofi web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız.

İçeriğin Kullanımı

Burada verilen hiçbir bilgi herhangi bir tıbbi tavsiye yerine ya da belirli tıbbi durumların tedavisi amacıyla verilmemiştir. Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi kullanım koşullarına tabidir. Sanofi’nin Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı) ile ilgili detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Sanofi ayrıca, sosyal medya platformlarını (instagram, facebook, twitter,linkedin, vb.) da aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabiidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web sitemizde, Gizlilik Politikası’nın ve Aydınlatma Metni’nin en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde Gizlilik Politikası’nın ve Aydınlatma Metni sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Çocukların Gizliliği

Sanofi web siteleri 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini bilerek toplamamaktayız.